Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://improakademia.pl

Definicje.
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://improakademia/regulamin/,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://improakademia.pl/kursy

6. Sprzedawca – Pro Artis Aleksandra Podwojska, 83-210 Zblewo ul. Pinczyńska 70, Nip: 1 2 5 1 5 9 6 5 2 2
7. Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie HTML pocztą
elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z
działalnością Sprzedawcy,
8. Konto – jedna z usług świadczących drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę w związku ze
sprzedażą kursów online. Dane do logowania są przesyłane kupującemu na adres e-mail podany
podczas zamówienia. Konto jest niezbędne do korzystania z kursów online które znajdują się na
platformie kursowej, udostępnianej przez Sprzedawcę.

9. Okres abonamentu – okres, w którym Kupujący może korzystać z Usługi liczony od momentu opłacenia zamówienia.
I. Postanowienia Ogólne
1. Sklep internetowy znajduje się pod adresem https://improakademia.pl/kursy/, jest prowadzony przez
Sprzedawcę – Pro Artis Aleksandra Podwojska, 83-210 Zblewo ul. Pinczyńska 70, Nip: 1 2 5 1 5 9 6 5 2 2.
2. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając
następującego kontaktu e-mail:biuro@improakademia.pl

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na
rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać
zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i
Kupujących.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne
spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 8.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
II. Rodzaj i zakres świadczonych usług.
1. Sklep sprzedaje w szczególności następujące usługi:
2. Kursy online – zakup kursów, po dokonaniu opłaty kupujący dostęp do platformy na
stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu.
3. Materiały edukacyjne w formie video lub PDF – zakup materiałów edukacyjnych, dokonaniu opłaty
kupujący otrzyma dostęp do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu,
bądź też link do bezpośredniego pobrania materiałów.
4. Pozostałe usługi pokrewne do powyższych.
5. Newsletter – istnieje możliwość zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji
handlowych.
III. Składanie zamówienia.
1. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza, który Kupujący wypełnia podczas przeglądania
wykazu towarów w Sklepie. Wyboru asortymentu dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do
koszyka”, który znajduje się na stronie produktu. Istnieje też opcja zakupu poprzez kliknięcie przycisku
na landing-page’ach, przekierowujących bezpośrednio do strony płatności.
3. Aby sfinalizować składanie zamówienia, Kupujący podaje swoje dane osobowe celem realizacji
zamówienia. Podanie danych będzie się odbywać przy pomocy formularza, który pojawi się w jednym z
kroków składania zamówienia. Zbierane dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, adres, e-mail
oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Składanie zamówienia odbywa się przy pomocy założonego indywidualnego konta Klienta w
Sklepie. Wymagane jest jego założenie podczas procesu zakupu, o ile kupujący jeszcze takiego konta nie posiada
5. Sklep nie wykona zamówienia, jeżeli dane Kupującego okażą się nieprawidłowe lub niezgodne z
rzeczywistością.
6. Złożone zamówienie może wymagać zatwierdzenia ze strony obsługi Sklepu
7. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez względu na dni wolne od pracy.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 11:00,
będą zatwierdzane i realizowane w następny dzień roboczy.
8. Zatwierdzenie i finalizacja zamówienia oznacza przyjęcie do wiadomości obowiązków wynikających z
zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Kupującym.
IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest
umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona
jest nieodpłatnie w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca świadczy również na rzecz kupującego usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli kupujący
wyrazi na to zgodę. Szczegóły dotyczące newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania zostały
opisane w polityce prywatności.
4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na rejestracji i utrzymaniu konta
oraz zapewnieniu Kupującemu dostępu do konta za pomocą logowania, jeśli Kupujący zdecyduje się
takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za ten
Produkt.
5. W celu założenia indywidualnego Konta Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny i
zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
6. Na podany przez Kupującego adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta
oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego
hasła, Konto zostaje utworzone, a Kupujący może z niego korzystać.
7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą
elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
8. Kupujący loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też
wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze
Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Kupujący
jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.
11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Kupującego osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont
przez jednego Kupującego
12. W przypadku Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Kupującego lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem
praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
13. W wypadku Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego
naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku,
gdy Kupujący korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami
Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób
uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub
udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z
rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub
też narusza, lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego
uzyskania dostępów do jego zasobów.
14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia
stron w każdym czasie.
15. Kupujący może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Kupujący traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych
uprzednio na jego Koncie.
17. W celu usunięcia Konta, kupujący może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się
w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

18. Sprzedawca zapewnia dostęp do wykupionych kursów przez okres abonamentowy. Gwarantowany okres abonamentowy liczony od daty zakupu to dwa lata. Przez ten okres sprzedawca zapewnia korzystanie z kursów. Okres ten może zostać wydłużony dobrowolnie przez sprzedającego w zależności od możliwości i kosztów utrzymania serwerów.
V. Realizacja zamówienia
1. Zamówienie będzie zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż 10 dni
roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym firmy Pro Artis Aleksandra Podwojska

2. Zamówiony towar dostarczamy elektronicznie (kupujący otrzymuje dostęp do panelu kursu znajdującego się na
serwerze https://improakademia.pl na swój adres e-mail). Poprzez dostarczenie elektronicznie rozumie
się dostęp do produktu, który będzie aktywny od chwili dokonania płatności za zamówienie, czyli z
chwilą gdy środki przeznaczone na zakup usługi znajdą się na rachunku Sklepu lub w chwili, gdy
dokonano płatności w systemie płatności elektronicznych.
3. Cofnięcie zamówienia w Sklepie może być dokonane gdy Kupujący nie wpłacił należności za
zamówienie w określonym terminie, gdy brak jest danego produktu lub usługi w Sklepie internetowym, a
na wniosek Kupującego, jeżeli zamówiona usługa lub produkt nie zostały jeszcze wysłane i nie
spowoduje to kosztów po stronie Sklepu.
VI. Płatność
1. Należność za dane zamówienie jest równa sumie wartości wszystkich zamawianych towarów oraz
kosztów ich dostarczenia.
2. Płatności za zamówienie można dokonać:
a) przelewem na konto bankowe Sklepu,
b) przez wpłatę na poczcie, w oddziale banku lub innej do tego uprawnionej placówce,
c) za pomocą płatności elektronicznych.
3. Dostępne metody płatności będą widoczne podczas składania zamówienia.
4. Rozliczenia transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za
pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A.
5. Numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 95 1140 2004 0000 3902 8141 3448 – MBank

VII. Promocje
1. Sklep internetowy może wprowadzić, zmienić lub odwołać w dowolnym momencie promocje na usługę
lub produkt.
2. Promocje będą określone stosownym regulaminem promocji. W treści regulaminu będzie określony
zakres, sposób przyznawania korzyści lub zniżek oraz czas trwania promocji.
3. Poszczególne promocje mogą się łączyć, jeżeli tak przewiduje regulamin promocji.
VIII. Ochrona danych osobowych i pliki cookies
1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się
w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://improakademia.pl/polityka-prywatności/
IX. Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na
odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w
posiadanie kupionych Produktów.
2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także
przedsiębiorcom działającym na prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu
dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do
przedsiębiorców na prawach konsumenta.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: Jeśli w toku zakupu Produktu
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i
dostarczenie mu treści cyfrowej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do
odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta).
4. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na
prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt
pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie
dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z
produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.
X. Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
• żądać wymiany produktu na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady,
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej
treści.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą
elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu
reklamacja została złożona.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 –
576).
8. Począwszy od 1.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
dotyczące konsumentów, znajdują zastosowanie również do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
XI. Zastrzeżenia
1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto. Kupujący za zakupiony towar
otrzymuje paragon, rachunek lub fakturę. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać nazwę firmy, adres
siedziby oraz numer NIP.
2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie
zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Wszystkie materiały do pobrania przez Kupującego, dostarczone produkty i usługi, opisy produktów
oraz zdjęcia na stronach Sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich
kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub jakiegokolwiek innego używania, z
wyjątkiem użycia zgodnie z celem zakupu dla prywatnego użytku, lub dla użytku firmowego, jeżeli
usługa lub produkt zostały zamówione przez przedsiębiorcę.
4. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupujących będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia.
Wyjątkiem są dane uzyskane od Kupujących w ramach pobrania darmowych treści i zapisu do
newslettera. Te dane będą użyte w celach marketingowych.
5. Kupujący może wyrazić dobrowolnie oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i
marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195
i 677). Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania
zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora
danych w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Kupujących jest firma Pro Artis Patryk Podwojski 6. Kupujący, składając zamówienie w sklepie internetowym, akceptuje wszystkie zapisy regulaminu i
polityki prywatności.
7. Sprawy nieujęte w tym regulaminie regulują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym
kodeksu cywilnego i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity z roku 2016 Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą
towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany
cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności
warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych
przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Ewentualne spory związane z umowami zawieranymi między Sprzedawcą a Kupującym będą
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do
Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu
rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021.