Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – ImPro Akademii
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
każdemu użytkownikowi witryny www.improakademia.pl Korzystanie z Witryny jest
równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
b) Administrator – administratorem danych jest Pro Artis Aleksandra Podwojska z
siedzibą w 83-210 Zblewo, ul. Pinczyńska 70, NIP: 1 2 5 1 5 9 6 5 2 2

c) Witryna – strona internetowa pod adresem www.improakademia.pl
d) Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W
przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych
niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania
Witryny.
§ 2
Administrator Danych Osobowych
1. Dane, w tym dane osobowe, to pozyskane za pomocą formularzy od Użytkownika
pozostawione w trakcie wizyty w Witrynie.
2. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: Imię oraz adres e-mail.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie na Witrynie,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
biuro@improakademia.pl
6. Zastrzegamy sobie praw do do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody.
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w
zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.
§ 3
Ochrona Danych Osobowych
1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
3. Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla
osób postronnych za wyjątkiem Administratora oraz uprawnionych osób po stronie
Administratora.
4. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę
dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa
danych.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
7. Administrator może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi
teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się
do podmiotów takich jak: JDM.pl, mailerlite.com

 8. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
9. Oświadczamy, że:
a) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
odwiedzającego witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o
których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
§ 4
Informacje o cookies
1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy
się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i
dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania
Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować go lepiej
do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje,
odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób.
Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób
odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia
bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z
jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po
stronie etc.
4. Każda osoba przeglądająca witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej
przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz
uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale
usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania
witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
5. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.